Работната единица “Јавни прометни површини” врши одржување на парковите, зеленилото, хигиената на улиците и тротоарите како и одржувањето на мрежата за техничка вода.


Според програмата за работа на ЈП Комуналец зелени површини кои се предмет на одржување се:

  • Зелени површини 124834 m2
  • Зимзелени садници : 794 броја
  • Листопадни садници : 2061 броја
  • Грмушки: 1225 броја

Мерење и перење според програмата се следните површини:

  • Мерење 24700 m2
  • Мерење на јавни површини 69700 m2


Вкупниот број на опслужено население е 15529.


Сите права задржани. ЈП „Комуналец“ - Неготино. Дизајн: Мегасофт Плус - Битола © 2014